Sonradan Kontrol ve Firma İncelemesi İşlemleri

1) Firmaların İsteği Üzerine Sonradan Kontrol ve Firma İncelemesi Yapılması: Dış ticaret uğraşan serbestlik talebi üzerine, ilgili firma son üç yıl içinde ithalat, ihracat, transit ticaret, antrepo vb. dış ticaret işlemleri; İlgili şirket muhasebe kayıtları (mizanlar, ilgili hesap ve muhasebe dökümleri), ithalat – ihracat dosyaları ve ekleri, DİİB/Dİİ, Yatırım teşviki, Finansal kiralama, 2 Nolu KDV Beyannameleri ve ekleri, Muhtasar Beyannameleri ve Ekleri , BA ve BS Formları ve ekleri, stok kayıtları, alınan izinler, royalti-lisans, know how ve benzeri gayri maddi hakların ithali, hizmet ithali, vb. vergiler, gümrük rejimleri, gümrük ve dış ticaret mevzuatı, KDV ve ÖTV mevzuatı, ilgili diğer mevzuatlar, rejim, tarife, kıymet, menşe, vb. denetimle inceleme,  

2) Bakanlıkça Yapılan ve/veya Yönetmeliği Sonradan Kontrol (Firma incelemesi) İşlemlerinde Ön İnceleme Yapmak, Bakanlık (Müfettiş) incelemelerine Nezaret Etmek, Firmanın Savunmasını Hazırlamak: Bakanlık Müfettişlerinince ve Bakanlık değerlendirmesi yapılan ve yapılacak Sonradan Kontrol (Firma) incelemelerinde, ilgili firmayı temsilen yapılan inceleme ve denetimlere nezaret etmek, Sonradan kontrol ön incelemesini yapmak, firmayı yapacak Sonradan kontrol incelemesine hazır hale getirmek, ilgili firmaca yapılan hata ve eksiklikleri önceden tespit ederek bu hata ve eksiklikleri ilgili mevzuatın sağlayacağı en fazla % 10 ceza uygulataraktamamlattırmak, Bakanlık Müfettişlerinince yapılan Sonradan kontrol (firma) inceleme sonucu oluşan tespitlere karşı, ilgili firmanın cevap yazısını, dağıtımla ilgili idari ve itiraz dilekçelerini (firma savunmasını) hazırlar. 

3) Firmaların Kendi İstekleriyle Sonradan Kontrol Yaptırmalarının Avantajları:

Daha önce, endüstriyel olarak (yıllarca) firma inceleme ve denetleme yapmış olanlar tarafından, hakkı yönetmek için yapılacak bir Sonradan Kontrol (Firma) incelemesi; inceleme yapılan firmaya sayısız fayda ve avantaj sağlar. Örneğin: Firmanın özel ve dış ticaret mevzuatı ile kendi kendine mali mevzuatı genel olarak ortaya çıkarır. İlgili firmanın yapmış olduğu ithalat ve ihracatları başta olmak üzere dış ticaret dışı, ithalat ve ihracat eşyasının kıymeti, miktarı, tarifesi, menşesi, rejim beyanı, vb. Gönderilen, eşyanın Gümrük kıymeti ve/veya ithalatta KDV matrah bileşenlerinde, gümrük mevzuatı, dış ticaret mevzuatı, ilgili diğer mevzuatlar ile kendi mali mevzuatının içinde yaptığındahata ve eksiklikler tespit edildiğinde bunların çözüm yolları ortaya çıkar, eksiklikler tamamlattırılır, hatalar düzeltilir. Firmada var olan problemler daha fazla büyümeden, başka yollarla yol açmadan, kontrolden çıkmadan çözüme kavuşturulur, süreç iyi yönetim görünümünden maddeten ve manen en az zararla atlatılır.

muayene sırasında;Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun bazı hükümleri (Örneğin; Zamanaşımı, Royalty, Lisans, Know How, vb. Gayri maddi haklar, Gayri Maddi Hakların Brütleştirilmesi, Serbest Meslek Kazançları, Transfer Fiyatlandırması, Hizmet ithalatı, Hizmet ithalatında kur farkı vb.) ile bazı mali konular ve ilgili Mali Mevzuata bakılır. Özellikle; İlgili firmanın yararlandığı teşvikler (Yatırım teşvik teşvikleri, Dahilde işleme rejimi, Finansal Kiralama ve Hariç İthalat, Hariçte işleme vb.) kapsamında yapılan ithalat işlemleri, ihracat teşvik teşvikleri ve Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ihracat, İhracatta Telafi Edici Vergi Kesintisi, Geçici çıkış, Geri gelen eşya, Mahrece iade, DİİB ve Dİİ kapatma işlemleri vb. incelenir, bu yapılandırma yönüyle kontrol ve karşılaştırma yapılır. Firmanın Onaylanmış Kişi Statüsü (OKS) veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) varsa, bu statülerin sınıflarını aşmadığı takdirde, OKS veya YYS Statüsü kapsamında yapılan ithalat, ihracat, antrepo, transit, vb. Gümrük işlemleri incelenir, araştırılır, oluşan hata ve eksikliklerin tespit edilmesi gerekli düzenlemeler yapılır ve ilgili çözüm yolları önerilir. OKS veya YYS Statüsü kapsamında yapılan ithalat, ihracat, antrepo, transit, vb. Gümrük işlemleri incelenir, araştırılır, oluşan hata ve eksikliklerin tespit edilmesi gerekli düzenlemeler yapılır ve ilgili çözüm yolları önerilir. OKS veya YYS Statüsü kapsamında yapılan ithalat, ihracat, antrepo, transit, vb. Gümrük işlemleri incelenir, araştırılır, oluşan hata ve eksikliklerin tespit edilmesi gerekli düzenlemeler yapılır ve ilgili çözüm yolları önerilir.

Bu şekilde OKS ve YYS belgelerinin alınması, geri alınması ve iptal edilmesinin önüne geçilir. OKS ve YYS belgelerinin iptal edilmesinden sonra zorunlu zorunlu süreler ve yeniden alınmaları için yapılması gereken düzenlemeler ve Bakanlığa yapılacak yeni başvuru hazırlıkları, başvurunun incelenmesi ve sonuçlanma (yeniden belge alma) aşaması dahil İlgili Firma açısından OKS belgesi için ortalama 3 yıl, YYS belgesi için ortalama 4 – 4,5 yıl zaman (OKS veya YYS kolaylıklarından mahrum olma) kaybı önlenmiş olur.   

– Gümrük ve dış ticaret işlemleriyle ilgili beyan edilmeyen matrah farkları ile ödenmeyen veya eksik olan vergiler tespit ediliyor, Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin tespitinden önce ilgili gümrük idaresine ve/veya vergi dairesine beyanda bulunulması sağlanarak Gümrük mevzuatı açısından 3 kat ceza hükmü yerine % 10 cezanın uygulanması veya cezasız işlemin yapılması ve ödenmesi için % 10 ceza da uzlaşmayaür. Mali mevzuat açısından da bir (1) kat Vergi Ziyaı Cezası yerine (Pişmanlık ve ıslah müessesesinden faydalanarak) sadece vergi aslı ve gecikme faizi ödenerek işlemin yapılması/yaptırılmasının sağlanması.